62281414 Kontakt os

Forældrebestyrelsen


 

God dialog er det væsentligste instrument i forældrebestyrelsesarbejdet. Vi vil derfor beskrive hvad vi mener vi kan gøre for, at skabe en god hverdag for barnet i samråd med en velfungerende forældrebestyrelse.

”Forældrebestyrelsen i praksis”

Udkast fra vedtægter for Brumbassen §6 stk. 1+2
Brumbassens ledelse består af bestyrelsen i Anpartsselskabet Brumbassen

En forældrebestyrelse, der består af 6 medlemmer:

  • 4 medlemmer og op til 4 suppleanter vælges blandt forældre/værge
  • 1 medarbejderrepræsentant og 1. suppleant
  • 1 medlem for bestyrelsen i Anpartsselskabet Brumbassen

Forældrerepræsentanter bestyrelse som tiltrådte pr. september 2022 ser således ud

  • Bestyrelsesformand – Karoline Bjerregaard
  • Bestyrelses-næstformand – Maria Nilsson
  • Bestyrelses-repræsentant – Akse Koldegaard
  • Bestyrelses-repræsentant – Line Ottesen

Suppleanter for forældrebestyrelsen:

  1. Linda Hall
  2. Josefine Andersen

Medarbejderrepræsentant på bestyrelsesmøder
Helle Nielsen pædagogisk leder og medarb.rep.

Kiwa Andersen – daglig leder

Suppleant:

Medlemmer fra Anpartsselskabet Brumbassen
Sune Milling

Forældrebestyrelsen
Kompetencefordelingsmodel i en privat daginstitution med den 2-strengede model, dvs. en overordnet institutions- eller ejerbestyrelse samt en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens i praksis

Dialog er det væsentligste instrument i forældrebestyrelsesarbejde.

Det er vigtigt at samarbejdet mellem forældre og personale ikke bliver en kamp om
”hvem bestemmer hvad”

F.eks. om formulering af principper, men at man er i en løbende dialog, som udvikler Brumbassen.

Dette kræver åbenhed og respekt for hinanden – men også at forældre/ledelsen i Brumbassen acceptere at have sin særskilt kompetence og sin ledelses ret.

Ledelsen består af indehaver Sune Milling og pædagogisk leder Louise Schmidt Thrane.

Det er bedre, at debattere et spørgsmål uden at afgøre det,
end at afgøre det uden at debattere det.

Principper:

Det centrale begreb i forældrebestyrelsens arbejde er principper.

Det er et ord der er velvalgt, idet et princip er et styringsinstrument, der angiver en retning hvorhen man bevæger sig, men det siger ikke præcist, hvordan man skal bevæge sig fremad.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for Brumbassens virksomhed:

F.eks.
– pædagogisk principper
– institutionens aktiviteter
– af fastlægge principper for Brumbassens drift / budget
– at have indstillingsret og ret til at deltage ved lederansættelse, ligesom ved ansættelse af fast personale
– at medvirke ved udarbejdelsen og evalueringen af læreplaner
– at blive inddraget i arbejdet med børnemiljøvurdering

Der er sammenhæng mellem disse områder, så indholdet, pengene og personalet kan afstemmes.

Som eksempel kan nævnes:
En forældrebestyrelse ønsker, at prioritere børnenes musikalske udvikling højt.

Derfor kan den bestemme aktiviteter med musik skal prioriteres,

man kan fastsætte et princip for budgettet

– der går ud på at prioritere anskaffelser af musikinstrumenter
– og man kan beslutte, at der ved ny ansættelser skal lægges vægt på bestemte kvalifikationer
– og kan ved konkrete ansættelser arbejde for, at der ansættes personale med musikalske kvalifikationer.

På den måde kan der komme sammenhæng i beslutningerne, og forældrebestyrelsen får via principperne, hen ad vejen, præget Brumbassens dagligdag.

Forældrebestyrelsen og ledelsen:

Ledelsen skal føre forældrebestyrelsens beslutninger ud i praksis, men det er indehaveren og den pædagogiske leder der har ledelsen af Brumbassen, og det betyder, at alle beslutninger der vedrører tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen træffes af ledelsen.

Det er indehaveren og den pædagogiske leder der forestår den daglige drift, og det betyder at de i samarbejde med personalet tilrettelægger det pædagogiske arbejde.

Indehaveren Sune Milling står for økonomi og budget.

Pædagogiske leder Louise Schmidt Thrane tilrettelægger personalets arbejdstid det faglige pædagogiske arbejde samt, står for alt det administrative herunder læreplaner, kommunikation med kommunen, tilsyn mm. Louise samarbejder bl.a. om de fremadrettede processer i udviklingen af Brumbassen med Sune.

Den pædagogiske ledelse deltager i forældrebestyrelsens møder. Den pædagogiske ledelses funktion ved møderne er beskrevet som ”sekretær/sagsbehandler”. Hermed menes, at det er den pædagogiske leders ansvar, at sagerne er forberedt og belyst på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for en kvalificeret diskussion og evt. beslutning på det foreliggende forlag.

Dagsorden til forældrebestyrelsesmødet udarbejdes af bestyrelsesformanden i samarbejde med ledelsen. Det er en fra ledelsen der tager referat af mødet.