62281414 Kontakt os

Forældrebestyrelsen


God dialog er det væsentligste instrument i forældrebestyrelsesarbejdet. Vi vil derfor beskrive hvad vi mener vi kan gøre for, at skabe en god hverdag for barnet i samråd med en velfungerende forældrebestyrelse.

”Forældrebestyrelsen i praksis”

Udkast fra vedtægter for Brumbassen §6 stk. 1+2
Brumbassens ledelse består af bestyrelsen i Anpartsselskabet Brumbassen

En forældrebestyrelse, der består af 6 medlemmer:

  • 4 medlemmer og op til 4 suppleanter vælges blandt forældre/værge
  • 1 medarbejderrepræsentant og 1. suppleant
  • 1 medlemmer for bestyrelsen i Anpartsselskabet Brumbassen

Forældrerepræsentanter bestyrelse som tiltrådte pr. 22.Sep. 2016 ser således ud

  • Bestyrelsesformand – Lotte Kristensen mor til Signe
  • Bestyrelsesnæstformand – Peter Ingversen far til Birk
  • Bestyrelsesrepræsentant – Jens Fink Clausen far til Walter
  • Bestyrelsesrepræsentant – Line Ettlin-Hattesen mor til Gustav

Suppleanter for forældrebestyrelse

 

Medarbejderrepræsentant/referent på bestyrelsesmøder
Hanne Munkesø, pædagog og sekretær

Medlemmer fra Anpartsselskabet Brumbassen
Christina Milling, indehaver og pædagogisk leder

Forældrebestyrelsen
Kompetencefordelingsmodel i en privat daginstitution med den 2-strengede model, dvs. en overordnet institutions- eller ejerbestyrelse samt en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens i praksis

Dialog er det væsentligste instrument i forældrebestyrelsesarbejde.

Det er vigtigt at samarbejdet mellem forældre og personale ikke bliver en kamp om
”hvem bestemmer hvad”

F.eks. om formulering af principper, men at man er i en løbende dialog, som udvikler Brumbassen.

Dette kræver åbenhed og respekt for hinanden – men også at forældre/ledelsen i Brumbassen acceptere at har sin særskilte kompetence og sin ledelses ret.

Ledelsen består af indehaver/daglig leder Christina Milling og den pædagogisk leder.

Det er bedre, at debattere et spørgsmål uden at afgøre det,
end at afgøre det uden at debattere det.

Principper:

Det centrale begreb i forældrebestyrelsens arbejde er principper.

Det er et ord der er velvalgt, idet et princip er et styringsinstrument, der angiver en retning hvorhen man bevæger sig, men det siger ikke præcist hvordan man skal bevæge sig fremad.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for Brumbassens virksomhed:

F.eks.
– pædagogisk principper
– institutionens aktiviteter
– af fastlægge principper for Brumbassens drift / budget
– at have indstillingsret og ret til at deltage ved lederansættelse, ligesom ved ansættelse af fast personale
– at medvirke ved udarbejdelsen og evalueringen af læreplaner
– at blive inddraget i arbejdet med børnemiljøvurdering

Der er sammenhæng mellem disse områder, så indholdet, pengene og personalet kan afstemmes.

Som eksempel kan nævnes:
En forældrebestyrelse ønsker, at prioritere børnenes musikalske udvikling højt.

Derfor kan den bestemme aktiviteter med musik skal prioriteres,

man kan fastsætte et princip for budgettet

– der går ud på at prioritere anskaffelser af musikinstrumenter
– og man kan beslutte, at der ved nyansættelser skal lægges vægt på bestemte kvalifikationer
– og kan ved konkrete ansættelser arbejde for, at der ansættes personale med musikalske kvalifikationer.

På den måde kan der komme sammenhæng i beslutningerne, og forældrebestyrelsen får via principperne, hen ad vejen, præget Brumbassens.

Forældrebestyrelsen og ledelsen:

Ledelsen skal føre forældrebestyrelsens beslutninger ud i praksis, men det er den daglige leder Christina der har den administrative ledelse og den pædagogiske leder der har den pædagogiske ledelse af Brumbassen, og det betyder, at alle beslutninger der vedrører tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen træffes af ledelsen.

Det er den daglige leder Christina der forestår den daglige drift, og det betyder at de i samarbejde med den pædagogiske leder og personalet tilrettelægger det pædagogiske arbejde.

Den daglige leder Christina tilrettelægger,
personalets arbejdstid
træffer beslutninger om indkøb
og andre konkrete beslutninger vedrørende budgettets anvendelse

Som daglige leder Christina er det også hende, der har ansvaret for iværksættelse af de fremadrettede processer i udviklingen af Brumbassen.

Men det er vigtigt her at bemærke, at mange beslutninger kan uddelegeres, ligesom den daglige ledelse udgøres af et ledelsesteam, bestående af den daglige leder Christina og den pædagogiske leder.

Den pædagogiske leder deltager naturligvis i forældrebestyrelsens møder. Den pædagogiske leders funktion ved møderne er beskrevet som ”sekretær/sagsbehandler”. Hermed menes, at det er den daglige leder og den pædagogiske lederes ansvar, at sagerne er forberedt og belyst på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for en kvalificeret diskussion og evt. beslutning på det foreliggende forlag.

Dagsorden til forældrebestyrelsesmødet bør udarbejdes af bestyrelsesformanden i samarbejde med ledelsen.